História Wellness Patince

Územie obce je významnou archeologickou lokalitou, existujú dôkazy o neolitickom sídlisku želiezovskej kultúry (5000-4700 p. n. l.), osídleniach a pohrebiskách severopanónskej kultúry (1900-1500 p. n. l.). Vtedajší obyvatelia Podunajskej nížiny sa zameriavali prevažne na obrábanie tunajšej černozeme.

Prvé záznamy o využívaní liečivej sily miestnych prameňov pochádzajú z 13. storočia a hovoria o kúpeľoch založených rímsko – barbarskými kmeňmi a neskôr Slovanmi v období Veľkomoravskej ríše.

Samotné Patince sa po prvýkrát v písomnej historickej podobe spomínajú ako „terra Poth“ – zem, územie Poth, v listine z roku 1268. Od roku 1444 sú doložené ako „possessio Path“ (usadlosť, osada Path). V priebehu storočí sa pri spravovaní územia vystriedalo niekoľko zemepánskych rodov od Pathyovcov cez Pošárovcov a Csajághyovcov až po Pálffyovcov. V polovici 19. storočia bola oblasť Patiniec známa ako pusta (trávnatá step) pri Dunaji. Vtedajší zemepán Anton Pálffy spravoval panstvo s rozľahlým lesom, pod ktoré spadalo 38 domov a 237 obyvateľov katolíckeho vierovyznania.

Liečivé účinky patinských prameňov spomína vo svojom diele aj Matej Bell (1684 - 1749); gróf Nedetzky dal vybudovať v okolí prameňa vane, v ktorých sa úspešne liečili choroby končatín a v roku 1953 na návrh Dr. Ondreja Stollmana vyhlásili patinské žriedlo a jeho okolie za chránenú oblasť.

Patince sa stali samostatnou obcou až v roku 1957. Dnes patria pod Nitriansky kraj, okres Komárno a na rozlohe 1131 hektárov tu žije zhruba 450 obyvateľov.


Jazykové pobyty